Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający:
STIMO Niedzielski Sp. J.
ul. Sikorskiego 11a
38-400 Krosno

STIMO Niedzielski Spółka Jawna, działając zgodnie z Rekomendacjami Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w zakresie udzielania zamówień w ramach Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, zaprasza wszystkich zainteresowanych budową rozległej sieci bezprzewodowej do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację projektu pn. „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie województwa podkarpackiego przez firmę Stimo”, prowadzonym w trybie konkursu ofert.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt w celu wysłania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawierającej m.in. wymagania Zamawiającego oraz zasady złożenia oferty, lub stawienie się w siedzibie Firmy.

Termin składania ofert: 21.07.2014r., godz. 11.00

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: Cena – 100%

STIMO Niedzielski Sp.J.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

ue_stimo