To największy projekt zrealizowany w roku 2011 (wartość ponad 4 mln PLN). Do naszych obowiązków wynikających z zawartej z Gminą Wieliczka należały:

  • opracowanie projektu wykonawczego oraz budowa infrastruktury sieci szerokopasmowej
  • przygotowanie masztów i konstrukcji wsporczych oraz wyposażenie w sprzęt aktywny 33 węzłów sieci zlokalizowanych na budynkach Jestnostek Podległych Gminie Wieliczka
  • wyposażenie i uruchomienie Głównego Węzła Dystrybucyjnego, oraz Centrum Zarządzania Siecią
  • podłączenie do gminnej sieci szerokopasmowej 230 beneficjentów i 30 jednostek podległych
  • dostawę i instalację 430 zestawów komputerowych dla gospodarstw domowych i jednostek organizacyjnych Gminy Wieliczka
  • przeprowadzenie cyklu kursów komputerowych dla 630 osób
  • zapewnienie nadzoru autorskiego nad procesem budowy sieci i funkcji operatora wykonawczego w zakresie: kompleksowej administracji i serwisowania wybudowanej sieci i serwisu dostarczonego sprzętu komputerowego, oraz dostawa szerokopasmowego łącza internetowego (klasy operatorskiej).

Zamówienie zostało zrealizowane sprawnie i terminowo, co potwierdza list referencyjny otrzymany od Zamawiającego.